Mera jämlikhet i skolorna

Text: Tuija Hannula, källor HS, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 26.10.2016

Utbildningsstyrelsen har publicerat en broschyr med råd om hur man jobbar för mera jämlikhet i skolan.

Enligt råden ska man behandla flickor och pojkar jämlikt i skolan. Flickor och pojkar ska inte delas upp i olika grupper enligt kön. Elevens kön ska inte få bestämma hur eleven behandlas i skolan.

Varje elev är en individ och könet får inte bestämma hur eleven behandlas eller hurdan eleven får vara.

Enligt lagen ska grundskolan sträva efter jämlikhet mellan flickor och pojkar. Skolorna ska göra upp en jämlikhetsplan. I planen ska det stå hur man uppnår jämlikhet i skolan.

Utbildningsstyrelsen ger råd Alla har inte tyckt om jämlikhetsplanen. Utrikesminister Timo Soini säger att råden är humbug.

Broschyren har tolkats på fel sätt. Många tror att flickor inte längre får kallas flickor och pojkar inte längre pojkar, utan att man endast får använda elevernas namn.

– Det finns nog inte någon sådan regel. Men vi försöker undvika att dela in pojkar och flickor i grupper enligt deras kön, säger Satu Elo på Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen ger råd men tvingar inte skolorna. Skolorna får själva bestämma hur man förverkligar jämlikheten i den egna skolan.

Jämlikheten är viktig eftersom människor är olika. Det finns flickor som vill klättra i träd och pojkar som vill leka med dockor.

Män och kvinnor är också jämlika i samhället. Skolan får inte förstärka uppfattningen att det finns yrken som bara passar för kvinnor och andra yrken som passar för män.

Utbildningsstyrelsen vill att skolorna talar om de här sakerna med eleverna.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)