Tuffa frågor till partierna

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kommunförbundet, Heidi Ahlström
Artikel publicerad: 10.06.2021

Vi ställde tre viktiga frågor till nio riksdagspartier. Frågorna gäller kommunalvalet som hålls den 13 juni 2021.

1. Hur tänker ni främja användningen av lätt språk i kommunerna?

2. Hur tänker ni främja att personer med intellektuell funktionsnedsättning får arbetslivsträning och kan få ett lönearbete?

3. Hur vill ni öka alla kommuninvånares möjligheter att vara med och fatta beslut i kommunen?

Finlands Socialdemokratiska Parti SDP

1. Kommunen har skyldighet att nå ut till alla kommuninvånare. Kommunens hemsidor, blanketter och anvisningar borde finnas även på lätt språk. Alla människor i kommunen ska få de tjänster de behöver.

De som jobbar på kommunen borde få utbildning i lätt språk och tydligt språkbruk.

2. Varje människa borde ha rätt till arbete. Trots det är väldigt få personer med intellektuell funktionsnedsättning i lönearbete.

Kommunerna köper mycket varor och tjänster. I samband med dessa inköp kan man lägga till sysselsättningsvillkor som gör det möjligt att anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning. På det sättet kan man förbättra möjligheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning att få jobb.

3. Kommunens beslutsfattande ska vara lättillgängligt. Informationen om beslutsfattandet ska vara lätt att förstå.

Kommunen ska ta reda på vad invånarna tycker redan före besluten tas. Tjänster och service ska planeras tillsammans med dem som använder dem. Man kan göra det lättare för invånarna att delta och påverka till exempel genom att ordna diskussionsmöten och invånarråd.

Sannfinländarna

1. Sannfinländarna anser att man måste tala så att folk förstår. Partiet anser att man måste kunna berätta om saker och ting för vanliga människor på klarspråk eller lätt språk. Det hjälper människorna att få mer kunskap om att det går att skapa förändring.

Partiet anser att man först ska sköta de frågor som är viktiga för finländarna.

2. Sannfinländarna vill inte ha fler skattehöjningar. Ärenden måste sättas i viktighetsordning. Kommunerna måste koncentrera sig på att bygga upp finländarnas välmående och trygghet. Först ska man skära ner på sådana kostnader som är mindre viktiga eller som är onödiga och skadliga.

3. Sannfinländarna vill att människorna ska besluta i politiken och inte tvärtom. Partiet vill inte att det ska finnas politiskt mygel och hemlighetsmakeri. Man får inte favorisera kompisar när man tar beslut i samhället.

Sannfinländarna säger att de inte är springpojkar åt intressegrupper eller företag utan tänker opartiskt på vad som är bäst för kommunen.

Samlingspartiet

1. Kommunernas arbetstagare bör få utbildning i kommunikation och hur man använder lätt språk.

2. Enligt Samlingspartiet har varje person, oberoende av sjukdom eller funktionsnedsättning, rätt att arbeta och vara verksam i samhället. Möjlighet att delta bidrar också till personers välfärd.

Partiet anser att man bör ge bättre möjligheter för funktionshindrade att delta i arbetsmarknaden. Attityderna måste förändras på arbetsmarknaden och man bör göra det mera lockande för arbetsgivare att erbjuda arbetsplatser till personer med funktionsnedsättning. Partiet anser också att det behövs ett sådant socialskydds- och bidragssystem som stöder personer med intellektuell funktionsnedsättning att delta i arbetslivet.

3. Det behövs olika sätt att påverka. Samlingspartiet vill utveckla en deltagande budgetering. Det betyder att kommuninvånarna kan påverka hur pengar används i kommunen. Besluten måste förberedas mera öppet så att man kan utrycka sin åsikt i olika skeden av beslutsprocessen. När man kan ta hänsyn till olika perspektiv är förslag lättare att godkänna.

Centern i Finland

1. Kommunens kommunikation måste vara tydlig så att varje människa i kommunen förstår. Kommunens service, dokument, pressmeddelanden och instruktioner ska finnas på lätt språk. Svårt byråkratiskt språk ska inte användas.

Kommunikation på lätt språk är också viktig inom undervisningen och på biblioteken. Inom undervisningen ska man använda tydligt språk och undvika svåra ord. Biblioteken ska erbjuda material på lätt språk.

2. Centern vill att personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra delvis arbetsföra personer ska få betalt för sitt arbete. Allt arbete är nödvändigt och lika viktigt. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva särskild hjälp för att kunna få jobb. Denna hjälp och service ska fås enkelt och vid rätt tidpunkt.

3. Centern vill att det ska vara lätt för varje kommuninvånare att påverka kommunens angelägenheter. Informationen ska flöda fritt åt båda hållen mellan beslutsfattare och kommuninvånare. Partiet anser att kommunen ska ordna evenemang där invånarna kan säga sina åsikter om olika planer och frågor.

Gröna förbundet – De Gröna

1. Gröna förbundet vill att kommunerna ska använda mera lätt språk på webbplatser och i digital kommunikation. Partiet anser att all nödvändig information också måste kunna fås på lätt språk.

Det ska vara möjligt att använda lätt språk med kommunernas tjänstemän.

2. Skolbarn och studerande måste få tillräcklig hjälp och stöd i undervisningen. Partiet anser att det borde finnas tillräckligt många TELMA-platser i olika delar av Finland. TELMA betyder utbildning som handleder till arbete och självständigt liv.

3. De gröna vill att 16-åringar ska få rösta i val. Partiet vill alltså sänka rösträttsåldern. Rösträttsåldern i Finland är nu 18 år. De gröna vill utveckla deltagande budgeteringen och göra den lättare att förstå.

Det är lättare att påverka på webben om kommunikationen är tydligare. Detta görs genom att lägga till information på lätt språk i kommunens webbtjänster och hemsidor.

Vänsterförbundet

1. Vänsterförbundet understöder att kommunerna så brett som möjligt använder lätt språk. Kommunens utrymmen och service måste vara tillgängliga. Det betyder att kommunen använder lätt språk i kommunens utrymmen och dokument. Till exempel ska information om service som erbjuds finnas på lätt språk.

Kommunerna ska ha anställda som ger råd på lätt språk.

2. Den som har arbetsförmåga och som vill arbeta måste ges möjlighet till lönearbete. Det här kan ske både tillsammans med företag eller med lönesubvention. En person med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till lön för sitt arbete. Speciellt viktigt är att se till att perioderna av arbete med stöd inte är för långa, utan efter en tid övergår till lönearbete eller arbete med lönesubvention.

3. Vänsterförbundet stöder delaktighet. Delaktighet betyder att de grupper som påverkas av beslut tas med i beslutsfattandet.

Vänsterförbundet stöder också att deltagande budgetering tas i bruk i alla kommuner. Genom deltagande budgetering måste man garantera att allas röster blir hörda och att inte bara de som det går bra för får sina projekt att lyckas.

Svenska folkpartiet i Finland

1. Alla kommuninvånare behöver få information om vad som händer i kommunen. Kommunerna måste ta alla invånare i beaktande. Det ska finnas information på lätt språk och till exempel kundtjänst ska kunna ske på lätt språk. Kommunerna kan också ordna utbildning för sina anställda om lätt språk.

SFP:s valprogram finns i lättläst version.

2. Fler människor behöver känna till de rättigheter och möjligheter som personer med funktionsvariation har i vårt samhälle. Det behövs också en attitydförändring. Personer med funktionsvariation ska ha samma rätt som alla andra till yrkesutbildning.

Man kan göra det lättare för personer med funktionsvariation att hitta lönearbete genom deltidsarbete, olika stöd och serviceformer. I arbetslivet ska yrkesskickligheten räknas, funktionsvariation ska inte vara något hinder.

3. Samhället blir bättre när fler människor med olika bakgrund deltar i beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige, äldreråd och handikappråd har alla viktiga roller i kommunen. Partiet vill att kommunerna använder sig av delaktig budgetering så att kommuninvånarna ännu mera kan delta i beslutsfattandet.

Kristdemokraterna i Finland (KD)

1. Kommunens internetsida måste innehålla information även på lätt språk om kommunens verksamhet och olika tjänster. Information om kommunal service och tjänster måste också finnas tillgänglig i broschyrer med lätt språk. Alla kommuninvånare har rätt att få den information de behöver.

2. Kristdemokraterna vill öka kommunernas ansvar för sysselsättnings-frågor. Mer finansiering, alltså pengar, behövs till arbetslivstjänster.

Kristdemokraterna vill öka arbetslivsträning och lönesubvention så att fler människor med intellektuell funktionsnedsättning kommer in i arbetslivet.

3. Kristdemokraterna stöder öppenhet i beslutsfattandet. Kommuninvånare har rätt att få information om alla frågor som ska beslutas om. Partiet vill öka invånarnas möjligheter att kunna påverka stadsplaneringen och annan kommunal verksamhet.

Rörelse Nu

1. Lätt språk skall vara en del av kommunernas kommunikation och information. Kommunala beslutsfattare ska främja lätt språk.

2. Rörelse Nu-partiet anser att man till exempel genom att öka kunskapen och samarbetet mellan organisationer och företag lättare kan ge personer med intellektuell funktionsnedsättning jobb. Man kan också ordna evenemang där människor kan berätta om positiva upplevelser av detta.

Personer med intellektuell funktions-nedsättning kan också berätta mera om ämnet i media. Företagens goda praxis måste lyftas fram bättre.

3. Rörelse Nu grundades eftersom personerna som startade partiet ville ändra politiken så att människorna själva skulle få vara delaktiga i beslutsfattandet.

I kommunerna finns det möjlighet att diskutera och delta i beslutsfattandet i partiets online-parlament och via Rörelse Nu-appen på finska. Där diskuteras aktuella ärenden och man får höra experters åsikter. Efter det får alla rösta. Resultatet av omröstningarna ger fullmäktige-ledamöterna information om vad väljarna har för åsikter i ärendet.

Kommunalvalets valdag är söndagen den 13 juni. Förhandsröstningen pågår 26.5–8.6.

Yle sänder program om valet på svenska på Arenan och Yle Fem. Valkompassen med frågor och svar öppnar 11.5 på Yles hemsidor.

Bearbetning Jaana Teräväinen, Petri Kiuttu, Betty Marschan

Planering Arbetsgruppen för medier på lätt språk

1 svar på ”Tuffa frågor till partierna”

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)