EU försvarar medborgarna

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 11.02.2015

Europeiska unionen skulle kunna försvara sina invånares rättigheter lite mera. Det anser forskare Hanna Ojanen som är expert på internationella relationer. Ojanen är Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet.

Finland gick med i Europeiska unionen för 20 år sedan. Har bestämmanderätten flyttat från Finland (och andra medlemsländer) till EU:s högkvarter i Bryssel?

– Makten har inte försvunnit från medlems- länderna. Men man har bestämt att använda makten tillsammans. I många frågor är det bra att man fattar besluten tillsammans eftersom de berör stora områden. Det kan till exempel gälla klimatförändringen och trygga livsmedel.

– I en del frågor är också EU för litet för att ensamt lösa problemen. En sådan fråga är till exempel den ekonomiska krisen som nu berör hela världen.

– EU kan försvara medborgarnas rättigheter. Medlemsstaterna har ganska mycket makt som de också kan använda fel. Till exempel har Ungerns regering försvagat demokratin i landet. Demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga värden i EU. EU borde få blanda sig i medlemsländernas affärer när medborgarnas rättigheter är i fara.

Vilka är EU:s största problem?

– Medlemsländerna har inte någon gemensam syn. De olika länderna driver ärenden i olika riktningar. EU är långsamt och stampar nu på stället. Man förväntar sig mycket av EU, men man hinner inte vänta på att planerna ska bli verklighet. Det kan ta tiotals år innan stora projekt genomförs.

– EU är inte för stort. Unionen har överraskande bra klarat av att utvidgas och få flera medlemsländer. Och flera nya medlemmar är på kommande.

I vilken riktning borde EU utvecklas i framtiden?

– Hittills har EU främjat rörligheten. Vi har nytta av att varor fritt får röra sig över gränserna. Fri rörlighet för människor är bra för dem som vill söka arbete i ett annat land. Men de som stannar på stället har inte nytta av den rättigheten. – EU borde visa att flera har nytta av unionen. EU stöder till exempel demokrati, medborgarnas yttrandefrihet och rätt till utbildning.

Varför började du forska i internationella relationer?

– Jag har alltid varit intresserad av det som händer utanför Finland. Jag är också intresserad av att ifrågasätta saker. När man forskar får man verktyg till att granska olika synsätt.

Du är Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet. Vem var Jean Monnet?

– Monnet var en fransk statsman som anses vara en av EU:s grundare. Han var en av ledarna i unionen på 1950-talet när unionen var ganska ny. Monnet ansåg att det var mycket viktigt att de europeiska staterna samarbetade efter andra världskriget.

Vad är en Jean Monnet-professur?

– Det finns flera hundra Jean Monnet- professorer vid universitet på olika håll i världen. Också i Kina finns det ett tiotal. EU betalar först för professuren. Senare börjar universitetet sköta om och betala för professuren.

– Jean Monnet-professorerna forskar  och leder forskning som hör ihop med Europa.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)