Kristina Stenman: ”Jag är bekymrad men ändå hoppfull”

Text: Lätta bladet
Foto: FNB-Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.10.2021

Kristina Stenman har arbetat som diskriminerings-ombudsman i ungefär ett år. Hon säger att hon är bekymrad över hur fult det skrivs på sociala medier.

Diskriminerings-ombudsman Kristina Stenman är också hoppfull. Lagarna blir bättre och diskrimineringen minskar

Vad är diskrimineringsombudsmannen?

– Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som finns under justitieministeriet. Ungefär 30 personer jobbar på ombuds-mannens byrå där jag leder arbetet.

Vad gör diskrimineringsombudsmannen?

– Diskrimineringsombudsmannen jobbar för att människor ska behandlas jämlikt. Att jobba för utlänningars rättigheter är också en av våra uppgifter. Man kan säga att vi jobbar för att de grund-läggande rättigheterna övervakas och främjas i Finland.

Hur jobbar ni?

– Man kan kontakta oss, om man ser eller upplever diskriminering. Ibland tar vi själva upp saker när vi upptäcker ojämlik behandling.

Vad är egentligen diskriminering?

– Diskriminering betyder att en person behandlas sämre än andra på grund av någon personlig egenskap. Enligt diskriminerings-lagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackförenings-verksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller någon annan personlig egenskap.

Vilken typ av frågor jobbar ni mest med?

– Det är vanligast att personer blir diskriminerade för att de är utlänningar och ser annorlunda ut, eller på grund av en funktions-nedsättning.

– Det kan till exempel gälla att någon har svårt att få hyra en bostad. Det kan också gälla studier. Ibland ordnar inte högskolor stöd så att en person med funktions-nedsättning kan studera.

– Inom arbetslivet känner sig många diskriminerade. Någon upplever att den inte får ett jobb fast den har rätt utbildning. När det gäller jobb kan vi främja rättvis behandling, men vi kan inte övervaka. Diskriminering i arbetslivet övervakas av Regionförvaltnings-verket.

Vad gör ni om ni märker att någon har blivit diskriminerad?

– Diskrimineringsombudsmannen är en övervakande myndighet. Vi kan ge rekommendationer, men vi kan inte fatta beslut som någon måste följa. Om vår rekommendation inte följs kan en diskriminerad person kontakta diskriminerings- och jämställdhets-nämnden. Det är en instans som kan besluta att diskriminerande beteende ska sluta. Om man blir diskriminerad kan man också få gottgörelse i form av pengar, men det måste en domstol besluta om.

Varför tror du det finns diskriminering?

– Det är inte alltid meningen att diskriminera, men kan bli så ändå. Till exempel för personer med funktionsnedsättning räcker det inte med lika regler för alla. En person med funktionsnedsättning kan behöva mera hjälp för att ha samma möjligheter som andra.

– Men det finns också direkt diskriminering som drabbar till exempel svarta personer eller sexuella minoriteter. Här handlar det ofta om fördomar.

Har vi bra lagar i Finland?

– Vi har en bra grundlag i Finland. Och diskrimineringslagen är en bra ram, men den är ganska allmänt skriven. Enligt lagen ska vi i Finland främja likabehandling. Men det är inte alltid så i praktiken.

– När det gäller tillgänglighet finns mycket att göra. Det går till exempel inte att komma in i alla viktiga byggnader med rullstol.

– Man måste komma ihåg likabehandlingsfrågorna redan när man planerar till exempel utbildning och när man bygger.

Vilka andra saker är viktiga att tänka på?

– Digitaliseringen är en stor och viktig sak. Om digitaliseringen görs på fel sätt kan den bli diskriminerande. Alla som ska använda digitala tjänster är inte vana att använda dator. Man måste skapa de digitala tjänsterna så att de passar alla.

– Bra kommunikation och information är också viktiga saker. Det ska finnas information på landets alla språk: svenska, finska och samiska, och också på teckenspråk. Också information på lätt språk är en viktig sak. Det kan både nyinflyttade och många andra ha nytta av.

Är det något som oroar dig?

– Jag är bekymrad över hatpratet, över hur elakt det skrivs på sociala medier. Ofta riktar sig de elaka kommentarerna mot till exempel homosexuella och mot flyktingar.

– I det stora hela är jag ändå optimistisk. Utvecklingen går i rätt riktning. Det finns problem både i vår lagstiftning och i allmänhet i samhället, men det blir ändå bättre.

 

VEM?

Kristina Stenman

Ålder: 59 år

Bostadsort: Vasa och Helsingfors

Familj: Man och två vuxna söner

Hobbyer: resor, friluftsliv, film, teater och matlagning

Yrke: jurist, jobbar nu som diskrimineringsimbudsman

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)